Regulamin konkursu

23.11.2020

Zabawa dla najmłodszych! Z chęcią zobaczymy prace Waszych pociech jak wygląda basen ich oczami. Najlepsze 3 prace zostaną nagrodzone miodem z naszego ula oraz innymi gadżetami.

 

REGULAMIN KONKURSU NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK
Z DNIA 23.11.2020 r.

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na portalu społecznościowym Facebook (zwanym dalej „Konkursem”)
są Katowickie Wodociągi S.A. z siedzibą w Katowicach (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu www.facebook.com/basenburowiec (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodych ludzi zainteresowania basenem oraz stymulację kreatywnego myślenia poprzez rysowanie.

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§2
UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie dzieci w wieku od 3 do 13 roku życia, których rodzic/opiekun prawny zaakceptował niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).

2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika oświadcza, że:

a)      zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b)     wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

c)      zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

d)     wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem
w Konkursie;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć dzieci pracowników Katowickich Wodociągów S.A w Katowicach

 

§ 3
NAGRODA

1.      W Konkursie przewidziano nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

2.      Nagrody w Konkursie zostaną przyznane Uczestnikowi, który w toku Konkursu przesłał najlepszy projekty/ rysunek wykonany pt. „Basen Burowiec oczami dziecka”.  

 

3.      Organizator przewiduje sposób rozdzielenia nagród:

I miejsce:

·        miód naturalny o pojemności 110g

·        worek na buty

·        butelka na wodę

II miejsce:

·        miód naturalny o pojemności 110g

·        butelka na wodę

III miejsce:

·        Miód naturalny o pojemności 110g

 

4.      Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.

 

5.      Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.

 

§4
MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/ basenburowiec

2. Konkurs trwa od dnia 23.11.2020 r. od godz. 8:00 do dnia 30.11.2020 r. do godz. 13:00.

3. Uczestnik konkursu na pracy dopisuje: imię, nazwisko oraz wiek.


§5
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zasady uczetnictwa:

a)      stworzenie przez dziecko w wieku od 3 lat do 13 lat projektu/rysunku pt. „Basen oczami dziecka”,

b)     udostępnienie projektu w komentarzu na Fanpage’u Strony Basen Burowiec,

c)      udostępnienie wyłącznie jednego projektu/rysunku w czasie trwania konkursu.

 

2.      Czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Basenu Burowiec
w serwisie Facebook.

3.      Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybierze 3 zwycięskie projekt/rysunki.

 

4.      Organizator sprawdza zgodność Prac Konkursowych Użytkowników z regulaminem. Jeśli prace nie spełniają jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć ją z konkursu na zasadach opisanych w §7 poniższego regulaminu.

 

5.      Informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 1.12.2020 r. do godziny 15:00 na fanpage’u Basenu Burowiec w serwisie Facebook.

 

6.      Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/basenburowiec  oraz na stronie www.burowiec.wodociagi.katowice.pl

 

§6
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań.

3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze: analizy pod względem estetyki wykonania oraz ciekawości wykonanego projektu.

4. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

5. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u do dnia 4.12.2020r. do godziny 10:00 w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego.

7. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do 04.12.2020 r. do godziny 10:00 wiadomości prywatnej.

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego terminu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

§7
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a)      zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

 

b)     podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

 

c)      tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

5. Po zakończeniu konkursu i odebraniu nagród lub upłynięciu terminu dane osobowe są usuwane.

§ 9
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie.

§ 10
 REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2020 r. i obowiązuje do 04.12.2020r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja
o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Basenu Burowiec.

 

 

 

Zapraszają

Honorujemy karty