Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Polityka prywatności RODO

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

W związku z powyższym pragniemy poinformować jak i dlaczego Katowickie Wodociągi S.A., wykorzystuje i udostępnia informacje o Tobie.
 
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe w tym dane zebrane poprzez serwis www.baseny.wodociagi.katowice.pl są Katowickie Wodociągi S.A., ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  e-mail: iod@wodociagi.katowice.pl
Za "Dane osobowe" uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
Poprzez wyrażenie zgody, zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, zachowujemy przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.
 
BEZPIECZEŃSTWO
Wdrożyliśmy środki, aby zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Wszystkie zbierane dane chronione są z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Wdrażamy nasze wewnętrzne zasady, procedury i realizujemy szkolenia obejmujące ochronę danych, ich bezpieczeństwo i poufność.
Katowickie Wodociągi S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych i prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie www.baseny.wodociagi.katowice.pl

PRZETWARZANIE
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy.
Przetwarzając dane osobowe, zbieramy informacje, które przekazujesz bezpośrednio nam, korzystając z naszych Usług, tj.:
 
a)      Osoby kontaktujące się z nami - zbieramy dane osobowe, gdy osoba fizyczna kontaktuje się z nami za pośrednictwem dostępnych narzędzi. Dane, które otrzymaliśmy wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub odpowiednie załatwienie sprawy. W trakcie wymiany wiadomości dane osobowe wskazane powyżej mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe.
Podczas korzystania z portalu www.baseny.wodociagi.katowice.pl w celu złożenia zapytania, pobrania materiałów elektronicznych czy zapisu na newsletter itp., możesz zostać poproszony o podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większość ci przypadków imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Dane te mogą być przetwarzane przez Katowickie Wodociągi S.A. w celu  świadczenia usług, archiwizacji, rozwiązywania problemów, dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz jego udoskonalania, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Katowickie Wodociągi S.A., prowadzenia działań marketingowych, o czym informujemy podczas zbierania danych.

b)     Pliki cookies - witryna www.wodociagi.katowice.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Cookies są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Katowickich Wodociągów S.A jak i ze strony www.baseny.wodociagi.katowice.pl, ale może spowodować utrudnienia.
 
c)      Klienci - w celu świadczenia usług, podpisywania umów i ich profesjonalnej realizacji zbieramy dane osobowe od naszych Klientów i osób wskazanych do kontaktu. Przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
 
d)     Współpracownicy w tym podwykonawcy - zbieramy dane osobowe w celu zamawiania i otrzymywania usług, jak również świadczenia usług na rzecz naszych Klientów. Wówczas przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.
 
e)     Kontakty biznesowe - zbieramy i przetwarzamy dane biznesowe naszych Klientów i potencjalnych Klientów. Dane te obejmują: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy.
 
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

a)      Wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Katowickimi Wodociągami S.A. i/lub konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO),

 

b)     Realizacja obowiązków i zadań Katowickich Wodociągów S.A. wynikających z przepisów prawa bądź realizowanych w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO),

 

c)      Prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji), z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

 

d)     Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych. Maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od zakończenia wykonania umowy lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Katowickich Wodociągów S.A.  przez okres 30 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu przez nadpisanie, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Za dopuszczalne należy uznać przechowywanie nagrań z monitoringu wizyjnego do prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania stanowią dowód.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane:

a)      Podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia przy świadczeniu usług i wykonują czynności związane z ich realizacją.

b)     Podmiotom zewnętrznym, które obsługują i zarządzają naszymi wewnętrznymi systemami IT.

c)      Organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy.

 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
 
Zgodnie z obowiązującym prawem osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a administrator odpowiada za ich realizację. W sytuacji, gdy Katowickie Wodociągi S.A. jest administratorem danych i decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, informujemy o Twoich prawach:
 
Prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych, które jako administrator przechowujemy.
Prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe.
Prawo do usunięcia danych – jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe,

są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub ich zgodności.
Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.
W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać e-mail na adres iod@wodociagi.katowice.pl
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.uodo.gov.pl.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i pozostanie w mocy

z zastrzeżeniem wszelkich zmian w jej postanowieniach w przyszłości.
Dalsze korzystanie z Usług po opublikowaniu wszelkich modyfikacji Polityki prywatności

na tej stronie będzie stanowić potwierdzenie zmiany i zgody użytkownika na przestrzeganie zmienionej Polityki prywatności.
 
 

Zapraszają

Honorujemy karty